Hmong Language Media Resource

Xov Tooj Pab Cuam

Yog koj tsis muaj internet los tsis muaj ib lub computer, koj hu tuaj tau rau peb lub Xov Tooj Pab Cuam los mloog txog cov kev pab cuam peb tau muab kaw rau lub suab thaum koj hu rau tus xov tooj 855-PAB-CUAM/ 855-722-2826.

Hmong Language Media Resource (Hmong-LMR)

Nrog kev txhawb los ntawm USDA, Hmong-LMR siv dag zog los txhais rau ntawv Hmoob thiab kaw rau lub suab cov ntawv qhia txog kev pab cuam kom los txhawb cov Hmoob nyob teb chaw Ameliskas uas nyeem, sau, thiab hais lus Ameliskas tsis zoo kom lawv thaj teb loj hlob thiab kev khiav num pem yaj sab vam meej.

Hmong Language Media Resource

“This website is based upon work supported by the United States Department of Agriculture and the National Institute of Food and Agriculture award number(s) 2014-48778-22647.

© Copyright. All Rights Reserved