Minnesota

   Pakou Hang

   Executive Director

   Hmong American Farmers Association


Missouri

   Mai Her

   Farm Program Coordinator

   Hmong National Development


North Carolina

   Der Xiong

   Agricultural Extension Agent

   North Carolina Cooperative Extension


Wisconsin

   Jack Chang

    Minority Farmer Program Coordinator

   Wisconsin Farm Center


   May Yer Thao

   Administrator

   Hmong Wisconsin Chamber of Commerce

Arkansas

   Nalee Yang

   Farm Program Coordinator

   Hmong National Development


California

   Nick Cha

   Program Manager

   Hmong National Development


   Jon Thao

   Staff

   National Hmong American Farmers


   Sam Vang
   Soil Conservationist

   USDA NRCS

   Michael Yang
   Small Farms and Specialty Crops Hmong

   Agricultural Assistant

   University of California ANR

Technical Committee

Hom Phiaj


Muab kev pab cuam uas twb muaj lawm thiab yuav muaj tom ntej txhais sau rau ntawv Hmoob thiab kaw rau lub suab los txhawb cov Hmoob ua liaj ua teb thiab yug tshiaj uas tsis muaj kev vam huam sib luag nrog lwm pab pawg neeg kom lawv thaj teb loj hlob thiab kev khiav num pem yaj sab vam meej.

Cov Txhawb Nqa

Lub Hmong Language Media Resource (Hmong-LMR) tau tsim xyoo 2015 los ntawm lub koom haum North Central Regional Center for Rural Development (NCRCRD) hauv Michigan State University nrog nyiaj thov los ntawm lub koom haum tseem fwv United States Department of Agriculture (USDA). Lub Hmong-LMR muab kev pab qhib kev rau cov Hmoob ua liaj teb noj uas nyeem, sau, thiab hais lus Ameliskas tsis zoo kom muaj kev nkag siab nkag lus. Cov kev pab no muaj xws li:

  • Muab kev pab cuam uas tau txhais sau rau ntawv Hmoob rub los tso ib qho chaw;
  • Muab kev pab cuam kaw rau lub suab;
  • Tsim lub website, uas sau ntawv Ameliskas thiab ntawv Hmoob, los tso cov kev pab cuam tau txhais sau rau ntawv Hmoob thiab kaw rau lub suab;
  • Thiab muab kev pab rau cov neeg ua liaj teb noj.

Txog Peb

Hmong Language Media Resource

“This website is based upon work supported by the United States Department of Agriculture and the National Institute of Food and Agriculture award number(s) 2014-48778-22647.