• Kev Pab Cuam Qhia Txog Kev Kub Ntxhov17:12
 • 10 Lub Tswv Yim Pab - Ua Ib Tsev Neeg Nquag7:23
 • 10 Lub Tswv Yim Pab - Ua Ib Tug Qauv Zoo7:38
 • 10 Lub Tswv Yim Pab - Tsim Ib Pluas Mov Kom Zoo Rau Lub Cev8:04
 • 10 Lub Tswv Yim Pab - Xaiv Kuv Lub Tais7:04
 • 10 Lub Tswv Yim Pab - Txwv Me Nyuam Khoom Noj Qab Zib Kom Tsawg7:06
 • 10 Lub Tswv Yim Pab - Xaiv Dej Haus Kom Zoo Dua7:15
 • 10 Lub Tswv Yim Pab - Ua Ib Nrab Ntawm Cov Grains Kom Yog Tseem Txhuv Nplej6:53
 • 10 Lub Tswv Yim Pab - Ntsev thiab Sodium7:20
 • Txiv Pos Lwj Vim Cov Kab Mob4:13
 • Paj Yeeb Loosestrife4:59
 • Yuav Txo Txoj Kev Nqos Tau Yuam Kev Cov Av Tsis Huv Li Cas7:20
 • Kuv Noj Puas Tau Cov Ntses Uas Nuv Tau4:41
 • Nas Qhov Av Thiab Nas4:32
 • Cov Tswv Cuab Tu Qaib Muaj Cai Nyob Rau Hauv Tseem Fwv Txoj Cai9:57
 • Cov Taum Mog Raug Teeb Meem3:09
 • Kev To Taub Txog Tej Tshuaj Tua Kab Pesticides Thiab Tej Kev Tswj4:08
 • Cia Kuv Siv Cov Tshuaj Tsis Tshua Muaj Zog Puas Tau4:09
 • Uas Cas Thiaj Siv Tej Tshuaj Kom Txhob Muaj Tej Teeb Meem Tshwm Sim Hnyav4:45

Hmong-LMR has compiled a list of resources which we’ve translated and those translated by other organizations for Hmong living or working in the agriculture community.

We provide the original English material, Hmong translated material, and Hmong translated audio podcast detailing the information on the material.

For materials translated by other organizations, we’ve categorized them into four subjects:

Farming Tips & Techniques
Health & Safety
Policies
Other Resources

Translated Materials From Other Organizations

Disaster Program Information

Hmong-LMR Translated Materials

Hmong-LMR Materials

Hmong Language Media Resource