Hmong-LMR tau khaws los ua ke kev pab cuam peb tau muab txhais thiab kev pab cuam lwm cov koom haum tau txhais rau Hmoob ua liaj ua teb noj.

Ntawm peb cov kev pab cuam peb tau txhais, peb muaj diam Avkis, diam tau txhais ntawv Hmoob, thiab kaw suab rau pab taub qhia txog diam kev pab cuam.

Cov kev pab cuam lwm cov koom haum tau muab txhais, peb tau muab koog ua ke ua plaub lub ntsiab lus:
Txoj Kev Qhia & Tswv Yim Ua Liaj Ua Teb
Noj Qab Haus Huv & Kev Xyuas Xim
Txhooj Cai
Lwm Kev Pab Cuam

Cov Khoom Lwm Cov Koom Haum Tau Los Muab Txhais

Kev Pab Cuam Qhia Txog Kev Kub Ntxhov

Cov Khoom Hmong-LMR Tau Los Muab Txhais

 • Kev Pab Cuam Qhia Txog Kev Kub Ntxhov17:12
 • 10 Lub Tswv Yim Pab - Ua Ib Tsev Neeg Nquag7:23
 • 10 Lub Tswv Yim Pab - Ua Ib Tug Qauv Zoo7:38
 • 10 Lub Tswv Yim Pab - Tsim Ib Pluas Mov Kom Zoo Rau Lub Cev8:04
 • 10 Lub Tswv Yim Pab - Xaiv Kuv Lub Tais7:04
 • 10 Lub Tswv Yim Pab - Txwv Me Nyuam Khoom Noj Qab Zib Kom Tsawg7:06
 • 10 Lub Tswv Yim Pab - Xaiv Dej Haus Kom Zoo Dua7:15
 • 10 Lub Tswv Yim Pab - Ua Ib Nrab Ntawm Cov Grains Kom Yog Tseem Txhuv Nplej6:53
 • 10 Lub Tswv Yim Pab - Ntsev thiab Sodium7:20
 • Txiv Pos Lwj Vim Cov Kab Mob4:13
 • Paj Yeeb Loosestrife4:59
 • Yuav Txo Txoj Kev Nqos Tau Yuam Kev Cov Av Tsis Huv Li Cas7:20
 • Kuv Noj Puas Tau Cov Ntses Uas Nuv Tau4:41
 • Nas Qhov Av Thiab Nas4:32
 • Cov Tswv Cuab Tu Qaib Muaj Cai Nyob Rau Hauv Tseem Fwv Txoj Cai9:57
 • Cov Taum Mog Raug Teeb Meem3:09
 • Kev To Taub Txog Tej Tshuaj Tua Kab Pesticides Thiab Tej Kev Tswj4:08
 • Cia Kuv Siv Cov Tshuaj Tsis Tshua Muaj Zog Puas Tau4:09
 • Uas Cas Thiaj Siv Tej Tshuaj Kom Txhob Muaj Tej Teeb Meem Tshwm Sim Hnyav4:45

Hmong-LMR Kev Pab Cuam

Hmong Language Media Resource